Voorwaarden Brillease

 

Defenities:
– Lessor: De op voorzijde van het contract genoemde bv, vermeld onder artikel 1. – Lessee: de partij waarmee Lessor de overeenkomst gesloten heeft.

* Artikel 1

Lessor verschaft Lessee tegen betaling van het door Lessee maandelijks verschuldigde bedrag dat is opgenomen op de voorzijde het gebruik van de op de voorzijde genoemde bril onder de hieronder genoemde voorwaarden. De bril blijft eigendom van Lessor en dient uiterlijk op de laatste dag van de looptijd van de overeenkomst aan de Lessor te worden afgegeven aan het adres waar Lessor op dat moment gevestigd is. In geval van beschadiging, verlies of diefstal zijn artikel 4 en artikel 5 van deze overeenkomst van toepassing. Bij het einde van de overeenkomst heeft de Lessee het recht de bril te kopen voor 20% van de op de voorzijde genoemde brutoprijs (hierna: “de koopsom”). Slechts indien Lessee en Lessor een nieuwe leaseovereenkomst sluiten – en dus niet in geval van een aankoop van een nieuwe bril door Lessee -, zal Lessor de oude bril – na betaling van de voor en bedoelde afkoopsom door Lessee – om niet overdragen aan Lessee. Het staat Lessor te allen tijde vrij ervoor te kiezen geen nieuwe leaseovereenkomst te sluiten met Lessee.

* Artikel 2

De overeenkomst wordt aangegaan voor een looptijd van 24 maanden. Bij gebreke van tijdige afgifte van de bril wordt de overeenkomst tegen dezelfde voorwaarden voor onbepaalde tijd verlengd. In dat geval eindigt de overeenkomst door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, alsmede afgifte van de bril. Lessee is de maandelijkse termijnen verschuldigd tot en met de termijn over de maand waarin de bril wordt afgegeven. In geval van beschadiging, verlies of diefstal zijn artikel 4 en artikel 5 van de overeenkomst van toepassing. De op grond van de in dit artikel genoemde verlenging verschuldigde termijnen kunnen niet in mindering gebracht worden op de onder artikel 1 genoemde koopsom.

* Artikel 3

Lessee dient de over een maand verschuldigde termijn uiterlijk voldaan te hebben op de eerste dan wel de vijftiende dag van de desbetre ende maand. Door ondertekening van deze overeenkomst machtigt Lessee Lessor om maandelijks het van te voren afgesproken bedrag van de Lessee te incasseren middels automatische incasso. Het verschuldigde bedrag zal maandelijks omstreeks de eerste, dan wel de vijftiende dag van de maand worden afgeschreven. Wanneer automatische incasso niet slaagt, zal Iris Optiek herhaaldelijk trachten het verschuldigde bedrag opnieuw te incasseren. Bij elke 3 mislukte pogingen wordt € 5,00 in rekening gebracht. Lessee machtigt Lessor door ondertekening van deze overeenkomst dit bedrag eveneens te incasseren middels automatische incasso.

* Artikel 4

Gedurende de looptijd van deze overeenkomst worden alle onderdelen, met uitzondering van de glazen – naar keuze van Lessor – vervangen of gerepareerd op kosten van Lessor. Bij vervanging van één of meer glazen geldt voor Lessee een eigen risico van 50% per schadegeval. Gedurende de duur van de reparatie of vervanging wordt aan Lessee geen vervangende bril ter beschikking gesteld.

* Artikel 5

Verlies of diefstal komt voor rekening en risico van Lessee. In geval van diefstal kan Lessee een vervangende leaseover- eenkomst sluiten met Lessor; in dat geval zijn de resterende termijnen van de huidige leaseovereenkomst direct opeis- baar. In geval Lessee en Lessor geen vervangende leaseovereenkomst sluiten zijn de resterende termijnen, alsmede de in artikel 1 genoemde koopsom, zijnde 20% van de op de voorzijde genoemde brutoprijs direct verschuldigd en opeisbaar.

* Artikel 6

In geval Lessee in verzuim verkeert ter zake twee of meer maandelijkse termijnen dan zijn de resterende termijnen direct opeisbaar, vermeerderd met de wettelijke rente en incassokosten. Daarnaast is Lessee in dat geval de in artikel 1 genoemde koopsom, zijnde 20% van de op de voorzijde genoemde brutoprijs verschuldigd. Nadat alle in dit artikel 6 genoemde bedragen door Lessee aan Lessor voldaan zijn zal Lessor de bril in eigendom overdragen aan Lessee.

* Artikel 7

Lessee is gehouden adreswijzigingen door te geven aan Lessor.

* Artikel 8

Het is Lessee niet toegestaan de bril te vervreemden, te bezwaren of aan derden, al dan niet tegen betaling, in gebruik te geven.

Comments are closed here.